Ny rektor

Ny rektor

Kravprofil för rekrytering av rektor till Örebro Konstskola

Bakgrund

Rektor för Örebro Konstskola avgår med pension sommaren 2020 efter 20 år på posten. Ny rektor förväntas tillträda senast juni 2020.
Nuvarande rektor arbetar 80 % varav ca 20 % är lärartid.

Kort sammanfattning om Örebro konstskola

Örebro Konstskola driver en tvåårig högskoleförberedande heltidsutbildning i fri konst. Utbildningen har tre huvudlärare och många gästlärare som alla är yrkesverksamma konstnärer. Skolan arrangerar även kortare konstkurser. Skolan ansvarar inför Myndigheten för Yrkeshögskolan och har 32 utbildningsplatser.

Utbildningen finansieras genom statliga anslag, regionala- och kommunala bidrag samt elevavgifter. Skolan ägs och drivs av den ideella föreningen Örebro Konstskolas Vänner (ÖKV). Föreningens styrelse utgör också skolans ledningsgrupp. Rektor är anställd av ÖKV, men har ett självständigt ansvar för den löpande driften och är skolans ansikte utåt.
Skolan finns i centralt belägna lokaler som ägs av ÖKV.
Förutom lärarna finns det också teknisk personal, en kontorist och en ekonomiadministratör.
Eftersom skolan är liten blir närheten stor, både mellan anställda och mellan anställda och elever.
Se mer information på www.orebrokonstskola.se

Uppdraget som rektor

Under de kommande åren kommer områdena elevrekryteringen och ekonomin att vara centrala.
En översyn av nuvarande lokaler ska göras utifrån verksamhetens behov och ekonomi.

Elevrekryteringen Att skolan har fullt antal elever är avgörande för dess ekonomi. Både de förberedande konstskolorna och konsthögskolorna upplever att elevunderlaget krymper. Orsakerna är flera, men att estetiska linjer och bildämnet i stort försvunnit från gymnasiet är klart bidragande. Marknadsföring, besök hos intresserade, mottagande av studiebesök, utformning och utskick av information, utformande av ansökningsrutiner, mottagande av arbetsprover och bedömning av behörighet är därför viktiga inslag i verksamheten.

Skolans profil behöver ständigt utvärderas och utvecklas för att attrahera.

Ekonomi. Rektor har ekonomi- och budgetansvar. Utmaningarna finns framöver då både regionen och Örebro kommun har aviserat frysta eller krympande bidrag. Detta gör att organisationen behöver ses över och nya möjligheter till finansiering undersökas.

Personalansvar. Rektor ansvarar för att anställa lärare och övrig personal och är arbetsgivarrepresentant inför dessa.

Planering av skolverksamhet. Rektor föreslår skolans övergripande inriktning, struktur och val av kurser. Detta uttrycks i kursplaner, schemaläggning, bokning av gästlärare och föreläsare, planering och bokning av studieresor.

Kvalitetssäkring Skolans verksamhet drivs i enlighet med de krav och riktlinjer som anges av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Rektor bevakar så att olika krav och riktlinjer (skolans plan mot kränkande behandling, likabehandling, värderingar, jämställdhet, miljö- och arbetsmiljöriktlinjer m fl) upprätthålls.

Kontakt med myndigheter. Rektor har främst kontakt med de som ger ekonomiska anslag eller bidrag till verksamheten – MYH, Örebro kommun och Region Örebro län. Skolan har också redovisningsansvar inför Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Statistiska Centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen (föreningen får bidrag för några anställda) och Skatteverket. Rektor ansvarar för ansökningar om förnyade anslag och bidrag.

Styrelsearbete. Rektor förbereder ÖKV:s styrelsemöten och ger skriftliga läges- och ekonomirapporter på dessa.

Elevkontakter. Arbetet som rektor innebär nära och förtroendefulla kontakter med eleverna och ansvar för att mobbning eller kränkande behandling inte förekommer på skolan. Närvaro av rektor är viktig och därför är boende på orten ett starkt önskemål.

Verksamhetsutveckling. Det är rektors uppgift att hålla sig omvärldsorienterad samt att aktivt utveckla skolans verksamhet så att utbildningen förblir relevant i en föränderlig samtid.

Undervisning. Rektor kan utifrån sina förutsättningar delta i skolans undervisning. Kvalifikationer som rektor:

Erfarenhet Nödvändigt Önskvärt
Ledande position inom bild och form X
Administration (Ekonomi, planering, kvalitetsarbete etc) X
Pedagogiska uppgifter inom bild och form