Kursplaner hösten 2015

Ansökning till högskola II A.

Örebro Konstskola. Beslutad 150901.
Valbar kurs för andraårsstuderande.
Omfattning: 1,8 veckor. 72 timmar, varav lärarledd tid 54 timmar. Kursen fortsätter med del B på våren.

Syfte: Att orientera i förutsättningarna för en bra ansökan till svensk eller utländsk konsthögskola. Att ge den studerande förutsättningar att välja ut och komplettera sina konstnärliga arbeten för en portfolio med arbetsprover. Att ge den studerande förutsättningar för att i text beskriva sitt arbete med ett tillräckligt teoretiskt djup. Att orientera den studerande i god dokumentation av sina arbeten i bild och text.

Innehåll: Orientering i vad högskolorna kräver vid ansökan. Individuell handledning. Workshops. Seminarier. Studiebesök.

Lärare: Filippa Arrias, Ebba Matz.

Lokal: Elevernas egna ateljéplatser.

Material: —

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha en plan för ansökningar samt påbörjat en duglig portfolio, dokumentation och texter. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha tagit självständiga initiativ för att komplettera sin portfolio och utvecklat en plan för hur högskolestudierna ska användas. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Artist books.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.
Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar varav lärarledd tid 72 timmar.

Syfte: Att ge grundläggande i den konstnärliga genren Artist books, att ge kunskaper i arbetsmetoder och tekniker samt i vilka sammanhang genren är användbar.

Lärare: Marja-leena Sillanpää, Pia Sandström och Lena Hällzon.

Innehåll: Exempel på Artist books i konstvärlden. Orientering i marmorering, bokbindning och andra användbara tekniker.

Material: Olika typer av papper och textil mm.

Lokal: Nya ateljén, Birgit Nilsson, de studerandes egna ateljéplatser.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha förstått kursens olika moment och genomfört de övningsuppgifter som förelagts. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också kunna använda kursens kunskaper för att genomföra ett eget arbete väl anpassat till vad Artist books står för. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Ateljésamtal A.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Individuell samtalsmöjlighet vid minst ett tillfälle. Alla studerande.

Omfattning: 0,01 vecka. 0,5 – 3,5 timmar, varav lärarledd tid 0,5 – 3,5 timmar. Möjlighet finns att vid 7 tillfällen under terminen välja studiosamtal. Kursen fortsätter med del B på våren.

Syfte: Att i fördjupat ateljésamtal utveckla sitt eget skapande, sin förmåga till reflektion och sin relation till den övriga konstvärlden.

Lokal: Den studerandes ateljéplats.

Lärare: Diverse.

Innehåll: Enskilda samtal mellan studerande och lärare.

Material: Den studerandes skisser, påbörjade och avslutade verk.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande 100% vid de uppgjorda tillfällena. Den studerande ska ha deltagit i diskussionerna och visat förståelse för vad som sägs. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också systematiskt kunna utnyttja den resurs som här ställs till förfogande för att bygga upp sitt konstnärskap. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom samtal med lärare vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Baskurs i måleri I.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.
Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.
Omfattning: 1,2 veckor. 48 timmar, varav lärarledd tid 30 timmar.

Syfte: Att ge grundläggande orientering i traditionella och nya måleritekniker, material och metoder. Att orientera i säkerhet och arbetsmiljö.

Innehåll: Måleriet i historien och samtiden. Orientering i konstnärliga förhållningssätt. Orientering i oljefärg, tempera, akryl, akvarell mm. Orientering i traditionella arbetsmetoder och verktyg. Skötsel av verktyg. Underlag; duk, pannå mm. Uppspänning av duk. Tillverkning av egen akrylfärg. Avslutande seminarium.

Lärare: Ulf Lernhammar.

Material: Varierande, tillhandahålls delvis av skolan.

Lokal: Projektateljén.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha prövat på kursens alla moment. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa exempel på hur kursens innehåll kan användas i den studerandes självständiga arbete. Den studerande ska visa öppenhet för tekniker och material som den tidigare inte använt. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Baskurs i skulptur I.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

Omfattning: 1,2 veckor. 48 timmar, varav lärarledd tid 30 timmar.

Syfte: Att ge grundläggande orientering i traditionella och nya skulpturala tekniker, material och metoder. Att orientera i säkerhet och arbetsmiljö.

Innehåll: Skulpturen i historien och samtiden. Orientering i konstnärliga förhållningssätt. Orientering i gips, lera, vax, betong, plast, papier maché, kartong, trä mm. Orientering i traditionella arbetsmetoder och verktyg. Arbete på kavalett. Orientering i gjutteknik. Avslutande seminarium.

Lärare: Kristina Lindberg.

Material: Varierande, tillhandahålls av skolan.

Lokal: Gipsrummet, Trä– och metallverkstäderna.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha prövat på kursens alla moment. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa exempel på hur kursens innehåll kan användas i den studerandes självständiga arbete. Den studerande ska visa öppenhet för tekniker och material som den tidigare inte använt. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Croquis I A.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.  Omfattning: Hålls en gång i veckan, motsvarar 0,7 vecka. 28 timmar, varav lärarledd tid 28 timmar. Möjlighet finns också att välja till upp till 45 timmar ej lärarledd tid på lördagar. Kursen fortsätter med del B på våren.

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i seende. Att ge grundläggande kunskaper i anatomi. Att öva teckning av yta, volym, rum, karaktär, balans med mera.

Lärare: Ulf Lernhammar, Magdalena Eriksson, Ulrika Linder, Lennart Mossberg, Björn Brusewitz, Emma Bjelke.

Innehåll: Teckning med olika metoder och tekniker efter levande naken manlig eller kvinnlig modell.

Material: Skissblock minst A2, mjuka blyertspennor, kol. Annat material tillhandahålls av skolan.

Lokal: Projektateljén. Lördagar Nya ateljén.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska förstå innebörden av seende. Den studerande ska vara orienterad i den mänskliga anatomin. Den studerande ska ha grundläggande kunskap i volymgestaltning utifrån den givna modellen. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha djupare förståelse för anatomi och volymgestaltning. Den studerande ska självständigt bearbeta problem och detaljer. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Croquis II C.

Örebro Konstskola. Beslutad 150901.

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.
Omfattning: Hålls en gång i veckan, motsvarar 0,7 vecka. 28 timmar, varav lärarledd tid 28 timmar. Möjlighet finns också att välja till upp till 45 timmar ej lärarledd tid på lördagar. Kursen fortsätter med del D på våren.

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i seende. Att ge grundläggande kunskaper i anatomi. Att öva teckning av yta, volym, karaktär, balans med mera.

Lärare: Ulf Lernhammar, Magdalena Eriksson, Ulrika Linder, Lennart Mossberg, Björn Brusewitz, Emma Bjelke.

Innehåll: Teckning med olika metoder och tekniker efter levande naken manlig eller kvinnlig modell.

Material: Skissblock minst A2, mjuka blyertspennor, kol. Annat material tillhandahålls av skolan.

Lokal: Projektateljén. Lördagar Nya ateljén.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska också ha djup förståelse för anatomi, proportion och volymgestaltning. Den studerande ska självständigt bearbeta problem och detaljer. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också kunna använda kursens kunskaper i sitt eget arbete och föra ett teoretiskt resonemang omkring detta. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Språkerövring samtalsgrupper. P:s hörna, Prat, Textival A.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Alternativa kurser varav en måste väljas. Första- och andraårsstuderande är blandade.

Omfattning: Hålls en gång i veckan, motsvarar 0,6 vecka. 24 timmar, varav lärarledd tid 18 timmar. Kursen fortsätter med del B på våren.

Syfte: Att ge den studerande kunskaper och övning i hur man kan ge samtidskonsten och konstupplevelsen ett språk. Att på ett nyanserat sätt kunna uttrycka sig omkring sin egen och andras konst. Att föra en diskussion om konstens funktioner.

Lärare: Pär Strömberg, Magdalena Eriksson, Marja-leena Sillanpää.

Lokal: Projektateljén, Nya ateljén, Köket.

Innehåll: Seminarier, diskussioner, studiebesök, film.

Material: —

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha deltagit i diskussionerna och visat förståelse för vad som sägs. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också begripligt, självständigt och fördjupat kunna reflektera över egen och andras konst. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra en skriftlig uppgift vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Konstnärligt projektarbete I A.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

Omfattning: 3,4 vecka (eller 5,8 vecka) 136 timmar obligatoriskt samt ytterligare 96 timmar möjligt tillval, varav lärarledd tid 72-120 timmar.

Förutsättning: Vi arbetar här utifrån en utarbetad metodik som vi kallar Konstnärligt projektarbete (se bilaga). Kursen har ett obligatoriskt antal timmar samt möjlighet till utökat timantal.

Syfte: Att självständigt initiera, planera och utifrån en tidsplan genomföra ett omfattande konstnärligt arbete utifrån ett självvalt ämne. Att hitta egna effektiva arbetsmetoder. Att arbeta med research. Att kunna reflektera över det egna arbetet utifrån ett teoretiskt resonemang.

Innehåll: Kursen är mycket självständig såtillvida att eden studerande själv väljer ämne och konstnärligt uttryckssätt. Arbetet strävar mot fyra tydliga delar: 1 Beskrivning av ämnet och målsättningen. 2 Utforskning. 3 Gestaltning. 4 Reflekterande beskrivning av resultat och process. Flera seminarier under kursen.

Lärare: Marja-leena Sillanpää, Peter Ekström, Ebba Matz mfl.

Material: Eget val och anskaffning.

Lokal: Den egna ateljéplatsen samt skolans gemensamma verkstäder och ateljéer.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets tre första delar. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också ha varit närvarande minst 80 % av det utökade timantalet och på ett motsvarande sätt fördjupat sitt arbete. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets fjärde del. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att den studerande genomför sina uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av alla deltagande lärare under kursen, seminarium med lärarna varefter dessa tillsammans bedömer elevernas insatser.

Konstnärligt projektarbete II C.

Örebro Konstskola. Beslutad 150901.

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

Omfattning: 3,4 vecka (eller 5,8 vecka) 136 timmar obligatoriskt samt ytterligare 96 timmar möjligt tillval, varav lärarledd tid 72-120 timmar.

Förutsättning: Vi arbetar här utifrån en utarbetad metodik som vi kallar Konstnärligt projektarbete (se bilaga). Kursen har ett obligatoriskt antal timmar samt flera möjligheter till utökat timantal.

Syfte: Att självständigt initiera, planera och utifrån en tidsplan genomföra ett omfattande konstnärligt arbete utifrån ett självvalt ämne. Att hitta egna effektiva arbetsmetoder. Att arbeta med research. Att kunna reflektera över det egna arbetet utifrån ett teoretiskt resonemang. Att utifrån projektarbetets ämne skapa fem avslutade verk med god konstnärlig kvalitet.

Innehåll: Kursen är mycket självständig såtillvida att den studerande själv väljer ämne, konstnärligt uttryckssätt och tid. Arbetet ska ha fyra tydliga delar: 1 Beskrivning av ämnet och målsättningen. 2 Utforskning. 3 Gestaltning (fem verk). 4 Reflekterande beskrivning av resultat och process. Flera seminarier under kursen.

Lärare: Marja-leena Sillanpää, Peter Ekström, Ebba Matz mfl.

Skriftlig uppgift: Loggbok, utskrivna anteckningar från arbetets förlopp.

Material: Eget val och anskaffning.

Lokal: Den egna ateljéplatsen, skolans verkstäder och gemensamma ateljéer.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört kursarbetets fyra delar. VG – studerande ska förutom kriterierna för G också ha varit närvarande minst 80 % av det utökade timantalet. Kunna placera in sitt konstnärskap i teori och praktik på den samtida konstscenen. Ha genomfört sina fem verk med hög kvalitet, innehållsligt djup, komplexitet och finish.

Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av alla deltagande lärare under kursen, seminarium med lärarna varefter dessa tillsammans bedömer elevernas insatser.

Metod.

Örebro Konstskola. Beslutad 150901.
Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar, varav lärarledd tid 72 timmar.

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i att använda olika metoder för att arbeta konstnärligt.

Innehåll: Orientering i och tillämpning av research, planering, gestaltning och presentation i den konstnärliga processen.

Lärare: Marja-leena Sillanpää och Petra Axelsson

Lokal: Nya ateljén och de studerandes egna ateljéplatser.

Material: —

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska kunna grunderna enligt kursens syfte. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också självständigt tillämpat kursens olika delar. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Skulptur Modellering.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

Omfattning: 1,8 veckor. 72 timmar, varav lärarledd tid 36 timmar.

Syfte: Att utifrån traditionell grund öva volymuppfattning, rymd, proportioner, anatomi.

Innehåll: Modellering i lera, vax eller gips efter levande naken modell. Seminarium.

Lärare: Karin Johansson.

Lokal: Gipsrummet.

Material: Lera, vax, gips tillhandahålls av skolan. Kavaletter.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha genomfört minst en skulptur med bearbetad problematik. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis fördjupad problemanalys, detaljstudier, materialexperiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Måleri Modell.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

Omfattning: 2,4 veckor. 96 timmar, varav lärarledd tid 48 timmar.

Syfte: Att utifrån traditionell grund öva färguppfattning, ljusuppfattning, volymgestaltning och komposition. Att orientera i anatomi och psykologi.

Innehåll: Skissarbete och måleri efter levande naken modell i långvariga ställningar. Seminarium.

Lärare: Magdalena Eriksson.

Lokal: Projektateljén.

Material: Färg, duk och tillbehör. Egen anskaffning.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha genomfört minst en målning med bearbetad problematik. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie målningar, fördjupad problemanalys, detaljstudier, materialexperiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Måleri utanför ramarna.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Valbar kurs för alla studerande. Första- och andraårsstuderande är blandade.

Omfattning: 1,8 veckor. 72 timmar, varav lärarledd tid 36 timmar.

Syfte: Att utifrån samtidens vidgade konstuppfattning pröva hur begreppet måleri kan expanderas.

Innehåll: Skissarbete och måleri i diverse olika tekniker och material. Seminarium.

Lärare: Klas Eriksson.

Lokal: Projektateljén.

Material: Färg, duk och andra material. Egen anskaffning.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80%. Den studerande ska ha genomfört minst en målning med bearbetad problematik. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också arbetat vidare med exempelvis en serie målningar, fördjupad problemanalys, detaljstudier, materialexperiment eller liknande. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att genomföra kursens uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Löpande bedömning, noteringar av lärare under kursen.

Teori I A.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.
Omfattning: 2,6 veckor. 116 timmar, varav lärarledd tid 116 timmar. Kursen fortsätter med del B under våren.

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i västerländsk konsthistoria de senaste hundra åren och i konstteori samt en orientering i den övriga världens konsthistoria.

Innehåll: Föreläsningar och seminarier med skolans huvudlärare, övriga lärare och gästlärare. Studieresor till Venedigbiennalen och till Stockholm. Studiebesök Open Art i Örebro.

Lärare: Sonia Hedstrand, Norman Sandén, Peter Ekström.

Skriftlig uppgift: Essä på minst 1000 ord. Se bilaga.

Material: Referenslitteratur.

Lokal: Nya ateljén.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% och genom deltagande i diskussioner samt innehåll i essän visat sig ha grundläggande kunskaper enligt kursens syfte. VG – eden studerande ska förutom kriterierna för G också visa prov på fördjupad kunskap, självständiga initiativ, analyser och bedömningar i diskussioner. Samt att kunna sätta sitt eget skapande i relation till konstens historia och teori. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att läraren ger en extra skriftlig uppgift som ska genomföras vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Huvudläraren ska utifrån seminarier och essä bedöma om den studerande klarat kursen.

Teori II C.

Örebro Konstskola. Beslutad 150901.

Obligatorisk kurs för alla andraårsstuderande.
Omfattning: 2,6 veckor. 116 timmar, varav lärarledd tid 116 timmar. Kursen fortsätter med del D under våren.

Syfte: Att ge kunskaper i den samtida konstens teori och bakgrund med särskild uppmärksamhet på filosofi, feministisk konst, outsiderkonst och utomeuropeisk konst.

Innehåll: Föreläsningar och seminarier med skolans huvudlärare. 24 timmar utgörs av universitetskursen Samtidskonstens teori och bakgrund, 7,5 p. Studieresor till Venedigbiennalen och till Stockholm. Studiebesök Open Art i Örebro.

Lärare: Sonia Hedstrand, David Stansvik, Peter Ekström, Norman Sandén.

Lokal: Nya ateljén.

Skriftlig uppgift: Essä på minst 2000 ord.

Material: Kompendium, referenslitteratur.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% och genom deltagande i diskussioner samt innehåll i essän visat sig ha grundläggande kunskaper enligt kursens syfte. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa prov på fördjupad kunskap, självständiga initiativ, analyser och bedömningar i diskussioner. Samt att kunna sätta sitt eget skapande i relation till konstens historia och teori. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att läraren ger en extra skriftlig uppgift som ska genomföras vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Huvudläraren ska utifrån seminarier och essä bedöma om den studerande klarat kursen.

Trä, metall och svetsning I.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Obligatorisk kurs för alla förstaårsstuderande.

Den studerande måste ha godkänt i denna kurs för att få vistas i skolans trä- och metallverkstäder. Ett särskilt skriftligt intyg kommer att utfärdas.

Omfattning: 0,4 veckor. 16 timmar, varav lärarledd tid 12 timmar.

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper i hanteringen av de vanligast förekommande maskinerna och verktygen i träverkstaden och i metallverkstaden. Att ge grundläggande kunskaper i svetsning. Att orientera i säkerhet och arbetsmiljö.

Innehåll: Materiallära. Sågning, hyvling, borrning och övrig maskinteknik. Tillverkning av spännramar. Bågsvetsning. Gassvetsning. MIG-svetsning. Bockning, klippning, slipning av olika metallmaterial. Maskinteknik. Verktygsskötsel.

Lärare: Tomas Olander och Jens Haraldsson.

Material: Trä, plåt, tillhandahålles av skolan.

Lokal: Trä- och metallverkstäderna.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande 100%, prövat på alla kursens moment och visat förståelse för verktyg och maskiners handhavande och säkerhet. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa prov på att korrekt kunna hantera alla verkstadens resurser för egna projekt. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom genomgång med lärarna som ska genomföras vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Lärarens bedömning utifrån praktiska uppgifter.

Eget arbete A.

Örebro Konstskola. Konst och kulturutbildning KKO 119. Utbildningsomgång 1. Beslutad 150901.

Obligatorisk kurs för alla studerande.

Omfattning: 3,8 vecka 152 timmar varav lärarledd tid 0 timmar.

Förutsättning: De studerande arbetar här helt självständigt. De har möjlighet att kontakta lärare via telefon eller epost.

Syfte: Att kunna helt på egen hand arbeta med sin konst

Innehåll: Kursen är helt självständig såtillvida att den studerande själv väljer ämne, konstnärligt uttryckssätt och arbetets förutsättningar.

Lärare: (tillgängliga enl ovan) Marja-leena Sillanpää, Peter Ekström, Norman Sandén.

Material: Eget val och anskaffning.

Lokal: Den egna ateljéplatsen eller annan lokal.

Betygskriterier: G – den studerande ska ha varit närvarande minst 80% av det obligatoriska antalet timmar. Den studerande ska ha genomfört ett självständigt arbete. VG – den studerande ska förutom kriterierna för G också visa ett flertal verk tillkomna under kursen. Vid risk för IG ska läraren meddela detta så snart det är uppenbart.

Betygskomplettering: Om den studerande vill komplettera sitt betyg från IG till G eller från G till VG så kan detta ske genom att eleven genomför sina uppgifter vid sidan av det övriga skolarbetet.

Bedömningsmetod: Lärarnas bedömning vid gemensam genomgång efter avslutad kurs.

Share

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>